JASRI/SPring-8
Hyogo, Japan
Author
Aoyagi, H.
Fujita, T.
Kobayashi, K.
Osawa, H.
Takahashi, S.