KEK
Ibaraki, Japan
Author
Aryshev, A.
Igarashi, S.
Kruchinin, K.O.